(repair kit) 1

Yamaha

(repair kit) 1" "
.
1

POWER (HEAD GASKET) KI 60V-W0001-01-00

32,088
2

, (GASKET, HEAD COVER) 1 60V-11193-00-00

2,843
3

, (GASKET, BASE CYLINDER) 60V-11181-00-00

5,758
4

(SEAL) 90430-14115-00

161
5

(SEAL) 1 60V-11381-00-00

882
6

, (GASKET, HEAD COVER) 60V-12414-A0-00

277
7

, (GASKET, EXHAUST) INNE 60V-41112-00-00

2,994
8

(SEAL) 2 60V-11382-A0-00

535
9

(SEAL) SO-TYPE 93104-22M07-00

479
10

(SEAL) 93103-40011-00

2,896
11

(O-RING) 93210-85M32-00

532
12

, (GASKET, MANIFOLD) 2 60V-13646-00-00

3,090
13

, (GASKET, MANIFOLD) 1 60V-13645-00-00

2,794
14

(SEAL) 60V-14476-00-00

2,400
15

(O-RING) 93210-18MA9-00

170
16

, (GASKET, VALVE SEAT) 60V-13621-A0-00

236
17

(SEAL) 60V-11479-00-00

499
18

(SEAL) (UPPER) CASING 60V-45113-01-00

6,326Ctrl+F